LIFE

Het LIFE-programma bouwt voort op het succes van het LIFE+-programma. Het subsidieprogramma heeft als functie een katalysator te vormen voor de implementatie en integratie van milieu- en klimaatdoelen in ander Europees beleid en in de praktijk van de lidstaten.

Inhoud

LIFE bestaat uit twee deelprogramma’s

 • Milieu (Milieu, Natuur)
 • Klimaatactie

Het subprogramma Milieu heeft drie prioritaire gebieden

Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik

 • Milieu omvat water, afval en lucht en ook koppeling met gezondheid
 • Ontwikkelen, testen en demonstreren van beste praktijken, inclusief innovatieve technologieën die geschikt zijn voor herhaling
 • Het verbeteren van de kennisbasis voor monitoring van factoren die het milieu beïnvloeden

Natuur en biodiversiteit

 • Ontwikkelen, testen en demonstreren van beste praktijken en toepassingen
 • Verdere ontwikkeling en beheer van het Natura 2000-netwerk
 • Het verbeteren van de kennisbasis voor monitoring van de factoren die natuur en biodiversiteit beïnvloeden

Milieubeleid en –bestuur en informatie

 • Bevorderen van bewustmaking inzake milieukwesties zoals duurzame consumptiepatronen
 • Het steunen van communicatie en informatieverspreiding over het milieu en het delen van kennis over succesvolle oplossingen door onder meer het ontwikkelen van samenwerking tussen belanghebbenden en onderwijs

Het subprogramma Klimaat heeft drie prioritaire gebieden

Mitigatie van de klimaatverandering

 • Vermindering van de emissies van broeikasgassen door het ontwikkelen, testen en demonstreren van oplossingen, innovatieve technologieën die geschikt zijn voor herhaling
 • Het verbeteren van de kennisbasis

Aanpassing aan de klimaatverandering

 • Inspanningen die leiden tot een hogere klimaatbestendigheid
 • Ontwikkeling en demonstratie van innovatieve technologieën, systemen, methoden en instrumenten, die geschikt zijn voor herhaling
 • Het verbeteren van de kennisbasis met prioriteit voor een op ecosystemen gebaseerde benadering

Klimaatgovernance en informatie

 • Bevorderen van bewustmaking inzake klimaatkwesties (burgers en bedrijven)
 • Het steunen van communicatie en informatieverspreiding

Integrated Projects

Het onderdeel Integrated Projects (IP’s) is nieuw in LIFE. Dit onderdeel is bedoeld voor grote projecten (indicatieve waarde € 15 miljoen) met een nationaal belang en ruimtelijke uitstraling. Bijvoorbeeld een multi-city aanpak gericht op verbeteren luchtkwaliteit. Een aanpak waarbij alle relevante sectoren worden betrokken is noodzakelijk. Maximaal 30% van het budget mag worden toegewezen aan geïntegreerde projecten.

Gedurende de duur van het LIFE programma worden indicatief ten minste drie geïntegreerde projecten aan elke lidstaat toegewezen, waarvan minimaal één onder het subprogramma Milieu en één onder het subprogramma Klimaatactie.

Voorstellen voor IP’s kennen twee beoordelingsfasen:

 • Financieel plan overleggen
 • Ten minste één intentieverklaring bijvoegen waaruit blijkt dat er middelen worden vrijgemaakt uit andere relevante uniale, nationale of particuliere financieringsbronnen en welke dit zijn

LIFE budget

Het totale LIFE budget voor de periode 2014-2020 is 3.456.655.000. Het LIFE budget 2014-2020 is met 25% verhoogd ten opzichte van de periode 2007-2013, dit extra budget gaat naar de Klimaatactie van het programma, die nieuw is. Van het overige gaat 55% naar Natuur en biodiversiteitsbehoud en 45% naar Milieu.

Het eerste meerjarig werkprogramma heeft een duur van vier jaar en het tweede een duur van drie jaar. Het steunpercentage binnen het eerste meerjarig werkprogramma is 60%  en binnen het tweede werkprogramma 55% (Milieu en klimaat). Maximaal 75% subsidie wordt verleend aan Natuur en biodiversiteit betrekking hebbend op de Richtlijn prioritaire habitats en (vogel)soorten.

Procedure

LIFE werkt met jaarlijkse calls (1x per jaar). Het LIFE programma kan openbare en/of private entiteiten financieren.

Europese samenwerking hoeft niet, maar is wel een pre (5 punten van de 100 in de beoordeling). De EC streeft er bovendien naar om minstens 15% van de LIFE middelen toe te wijzen aan transnationale projecten omdat Europese samenwerking vaak essentieel is om milieubescherming en klimaatdoelstellingen te waarborgen.

Projectideeën

De volgende type projecten kunnen worden gefinancierd:

 • Proefprojecten
 • Demonstratieprojecten
 • Projecten in verband met beste praktijken
 • Geïntegreerde projecten (IP)
 • Voorbereidende projecten
 • Informatie-, bewustmakings- en verspreidingsprojecten

Contact

Directoraat-Generaal Milieu van de Europese Commissie
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 08-09-2016