Interreg V Vlaanderen-Nederland

Door het verminderen van de barrièrewerking van grenzen voor burgers, bedrijven en instituties beoogt het Interreg VA Vlaanderen-Nederland programma grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen.

Door middel van op vraag gebaseerde en tevens uitvoering – en resultaatgerichte grensoverschrijdende initiatieven, richt het programma zich op versterking van sociale, territoriale en economische cohesie.

Uitdagingen voor de Vlaams - Nederlandse Grensregio liggen op het terrein van: verbetering van de concurrentiekracht, verhoging van de duurzaamheid en betere werking van de arbeidsmarkt. Innovatie is een centraal thema in de strategie van het programma om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden. Onder meer in de volgende sectoren:

 • energie
 • (duurzame) logistiek
 • life sciences en gezondheid
 • agrofood
 • biobased economy
 • (duurzame) chemie en materialen
 • nano- en micro-elektronica

Het programmagebied omvat in Nederlands de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. In Vlaanderen gaat het om de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven) en West-Vlaanderen (met uitzondering van de arrondissementen Veurne en Ieper).

Inhoud Interreg A

Het Operationeel Programma Interreg VA Vlaanderen-Nederland 2014-2020 kent vier prioritaire assen:

 • Slimme groei
 • Duurzame groei – energie
 • Duurzame groei – milieu en hulpbronnen
 • Inclusieve groei

In het OP is gekozen voor vier thematische doelstellingen en negen investeringsprioriteiten die als volgt zijn uitgewerkt:

Prioritaire as Slimme groei

Thematische doelstelling 1:
Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.

Investeringsprioriteit 1A:
Verbetering van de infrastructuur voor onderzoek en innovatie (O&I) en van de capaciteiten voor de ontwikkeling van topprestaties op dit gebied, en bevordering van kenniscentra, met name van die van Europees belang.

Specifieke doelstelling IA:
Stimulering van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling door uitbreiding van de onderzoeksinfrastructuur bij private en publieke kennisinstellingen en door het leggen van verbindingen tussen kennisinstellingen.

Investeringsprioriteit 1B:
Bevordering van bedrijfsinvesteringen in O&I en het ontwikkelen van verbanden en synergeën tussen bedrijven, O&I-centra en hoger onderwijs. (Klik hier voor de volledige omschrijving).

Specifieke doelstelling 1B:
Innovatie van producten / diensten / toepassingen / processen, in de vorm van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen.

Prioritaire as Duurzame groei - energie

Thematische doelstelling 4:
Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken.

Investeringsprioriteit 4B:
Steun voor de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken.

Specifieke doelstelling 4B:
Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven, door demonstratie van toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen en technieken.

Investeringsprioriteit 4C:
Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur, waaronder openbare gebouwen en in de woningbouwsector.

Investeringsprioriteit 4F:
Bevordering van onderzoek, innovatie en adoptie van CO2-arme technologieën.

Specifieke doelstelling 4F:
Innovatie van koolstofarme producten / diensten / toepassingen / processen, door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen en door vroege implementatie van innovatieve koolstofarme technologieën.

Prioritaire as Duurzame groei – milieu en hulpbronnen

Thematische doelstelling 6:
Bescherming van het milieu en bevordering van efficiënte omgang met hulpbronnen.

Investeringsprioriteit 6D:
Het beschermen en herstellen van de biodiversiteit, bodembescherming en –herstel en het bevorderen van ecosysteemdiensten (met inbegrip van Natura 2000 en groene infrastructuur).

Specifieke doelstelling 6D:
Het beschermen en herstellen van de biodiversiteit, bodembescherming en -herstel en het bevorderen van ecosysteemdiensten, door gezamenlijke aanpak van milieuproblematieken in de economisch intensief benutte grensregio.

Investeringsprioriteit 6F:
Het bevorderen van innovatieve technologieën voor het verbeteren van milieubescherming en het efficiënt omgaan met hulpbronnen in de afvalsector, de watersector, bodembescherming of om luchtvervuiling te verminderen

Specifieke doelstelling 6F:
Innovatie van producten / diensten / toepassingen / processen voor het verbeteren van milieubescherming en het efficiënt omgaan met hulpbronnen, door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen.

Investeringsprioriteit 6G:
Het ondersteunen van de industriële transitie naar een hulpbron-efficiënte economie en het bevorderen van groene groei.

Specifieke doelstelling 6G:
Het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in het (industriële) bedrijfsleven door het stimuleren van aanpassing van bedrijfsprocessen.

Prioritaire as Inclusieve groei

Thematische doelstelling 8:
Bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit.

Investeringsprioriteit 8E:
Integratie van grensoverschrijdende arbeidsmarkten, met inbegrip van grensoverschrijdende mobiliteit, gezamenlijke lokale werkgelegenheids-initiatieven en gezamenlijke opleiding.

Specifieke doelstelling 8E:
Verbetering van de aansluiting tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt in de grensregio, om zo het arbeidspotentieel beter te benutten.

Interreg budget Vlaanderen-Nederland

Interreg Vlaanderen -Nederland zal €152 miljoen aan middelen krijgen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) om tussen 2014 en 2020 te investeren in waardevolle, grensoverschrijdende projecten. Dit is beduidend meer dan in de vorige periode.

Voor onderzoek en innovatie wordt er 40% van het budget voorbehouden. De prioriteiten energie en milieu krijgen elk een ruime 20% toebedeeld en er is 10% beschikbaar voor projecten rond arbeidsmobiliteit.

Het programma subsidieert tot 50% van de kosten van het project.

Procedure Interreg Vlaanderen-Nederland

Meer informatie over subsidieaanvragen kunt u vinden op de website van Interreg Vlaanderen - Nederland.

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 11-09-2016