ELFPO onderdeel POP3

De Europese regeringsleiders hebben in 1999 in Berlijn besloten om het platteland van Europa te versterken. Dit besluit staat bekend als ‘Agenda 2000’. Om dit goed tot uitwerking te laten komen, maakt het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) sinds 2000 deel uit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De Nederlandse uitwerking hiervan is het subsidieprogramma POP (Plattelandsontwikkelingsprogramma).

Inhoud ELFPO

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma richt zich op de volgende thema's:

  1. Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
  2. Jonge boeren
  3. Natuur en landschap
  4. Verbetering van waterkwaliteit
  5. LEADER

Een van de onderdelen is en blijft de LEADER-aanpak. Hoewel veel bij het oude blijft, zowel inhoudelijk als organisatorisch / procedureel toch een paar opvallende zaken:

  • In ontwikkelingsstrategie is keuze voor maximaal drie inhoudelijke thema’s
  • Specifieke aandacht voor krimpgebieden en gebieden met een duidelijke ‘stad-land’ relatie
  • Nederland wil gebruik maken van mogelijkheid om gebieden met meer dan 150.000 inwoners als LEADER-gebied te selecteren, omdat Nederland weinig echt dunbevolkte gebieden kent én omdat dit de mogelijkheid biedt om bestaande LEADER-gebieden samen te voegen tot één gebied
  • Nederland gaat uit van 20 gebieden waarbij elk gebied ongeveer € 1,5 - 2 miljoen Europese middelen kan verwachten
  • Indien binnen het Visserijprogramma ook wordt gekozen voor de LEADER-aanpak wordt gestreefd naar synergie en efficiency, bijvoorbeeld in de opstelling van de plannen, uitvoering en goedkeuring van projecten

ELFPO POP3 kaart

ELFPO Budget

Met de afspraken over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) zijn de budgetten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van Nederland voor de periode 2014-2020 vastgesteld. Voor directe betalingen voor het kalenderjaar 2014 gaat het om € 793 miljoen, in 2015 € 781 miljoen en verder aflopend tot € 732 miljoen voor het kalenderjaar 2019 (EU-budgetjaren 2015, 2016 respectievelijk 2020).

Voor het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is voor de periode 2014-2020 voor Nederland € 607 miljoen (per jaar circa € 87 miljoen) beschikbaar uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

ELFPO Procedure

Voor de actuele stand van zaken en openstelling verwijzen wij u naar Louis Linders.

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 11-09-2016