EFRO Zuid-Nederland

Het Operationeel Programma (OP) EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) Zuid-Nederland 2014-2020 valt onder de Europese structuurfondsen en kent twee prioritaire assen:

  • Innovatie
  • Koolstofarme economie

In het OP wordt gekozen voor twee thematische doelstellingen, drie investeringsprioriteiten en vier specifieke doelstellingen.

OP Zuid subsidiemogelijkheden & doelstellingen

Thematische doelstelling 1:
Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.

Investeringsprioriteit 1B:
Bevordering onderzoek en innovatie en het ontwikkelen van verbindingen en synergiën.

Specifieke doelstelling 1B1:
Het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in de nationale en internationale topclusters (en in crossovers daartussen), in het bijzonder gericht op het versterken van de positie van het MKB in Zuid-Nederland in het innovatiesysteem.

Specifieke doelstelling 1B2:
Het versterken van het valorisatievermogen van het MKB binnen de internationale en nationale topclusters om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen en versterking van de topclusters.

Om de innovatiekracht in de regio (blijvend) te versterken, wordt binnen dit OP EFRO ingezet op het versterken en verbreden van het open innovatiesysteem. Dit komt overeen met investeringsprioriteit 1B. Dit Operationeel Programma zet sterk in op deze investeringsprioriteit.

Specifieke doelstelling 1B3:
Het versterken van de infrastructuur en capaciteiten voor onderzoek en innovatie door het ondersteunen van de human capital-agenda voor de geïdentificeerde (inter)nationale topclusters.

Innovatiekracht Zuid-Nederland

De beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed opgeleid, vooral technisch, personeel is voor het behoud en het versterken van de innovatiekracht van Zuid-Nederland nu al een beperkende factor en dreigt dit in de (nabije) toekomst nog meer te worden. Ingezet wordt op het duurzaam versterken van het systeem waarbinnen arbeidsvraag en -aanbod naar talent op alle niveaus op elkaar worden gestemd, zowel kwantitatief als kwalitatief binnen de kaders van het nationale Technologiepact en regionale uitwerkingen hiervan.

Thematische doelstelling 4:
Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken.

Investeringsprioriteit 4F:
Onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie.

Specifieke doelstelling 4F1:
Het stimuleren van innovatie gekoppeld aan slimme uitrol van koolstofarme technologieën en instrumenten gericht op de gebouwde omgeving.

Energie-efficiëntie & duurzame energieproductie

Zuid-Nederland blijft, evenals op nationaal niveau, achter op het vlak van zowel duurzame energieproductie als energie-efficiëntie. Zuid-Nederland wil (een deel van) die achterstand inlopen en daarmee haar bijdrage leveren aan de ‘EU-headline targets’ en bovendien het concurrentievermogen van de regionale economie (‘clean tech’) vergroten. De introductie van vernieuwende technieken en processen, evenals het naar de praktijk brengen van state of art bestaande technieken (slimme uitrol) is een noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van de gestelde Europa 20-20-20-doelstellingen energie en CO2.

Budget OP EFRO Zuid

EFRO-middelen Rijkscofinanciering
Noord 20,41% € 103.541.824,00 € 18.572.772,37
Oost 19,77% € 100.302.293,00 € 17.991.682,82
Zuid 22,40% € 113.627.057,00 € 20.381.806,91
West 37,42% € 189.847.055,00 € 34.053.737,91
totaal € 507.318.229,00 € 91.000.000,00

De verdeling van de EFRO-middelen binnen het budget is als volgt:

  • Prioritaire as 1. Innovatie (66% van het budget): € 74.993.857
  • Prioritaire as 2. Koolstofarme economie (30% van het budget): € 34.088.117
  • Technische bijstand (4% van het budget): € 4.545.082

OP EFRO Zuid Procedure

Voor de actuele stand van zaken en openstelling verwijzen wij u naar Vincent Ketelaars.

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 22-06-2018