EFRO West-Nederland (Kansen voor West II)

Het Operationeel Programma (OP) EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) West-Nederland 2014-2020 (Kansen voor West II) kent vier prioritaire assen:

 • Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
 • Ondersteuning van de omschakeling van een koolstofarme economie in alle sectoren
 • Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit
 • Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede

In het OP Kansen voor West II wordt gekozen voor vier thematische doelstellingen, vijf investeringsprioriteiten en zeven specifieke doelstellingen.

OP EFRO West subsidiemogelijkheden & doelstellingen

Thematische doelstelling 1:
Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.

Investeringsprioriteit 1B:
Bevordering van bedrijfsinvesteringen in O&I en het ontwikkelen van verbanden en synergieën tussen bedrijven, O&I-centra en hoger onderwijs.

 • Specifieke doelstelling 1: Valorisatie. Het stimuleren van de ontwikkeling van (met name internationaal) vermarktbare producten en diensten
 • Specifieke doelstelling 2: Kapitaal. De beschikbaarheid van kapitaal voor innovaties bij startende en doorgroeiende MKB-ers bevorderen en de toeleiding naar dit kapitaal verbeteren.

Thematische doelstelling 4:
Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken.

Investeringsprioriteit 4A:
Bevorderen van de productie en distributie van hernieuwbare energie.

 • Specifieke doelstelling 3: Het bevorderen van het gebruik van biomassa als hernieuwbare vorm van energie
 • Specifieke doelstelling 4: Het bevorderen van de toepassing van duurzame energieopwekking en toepassing van restwarmte.

Investeringsprioriteit 4C:
Bevorderen energie-efficiëntie en gebruik van hernieuwbare energie in publieke infrastructuur (inclusief publieke gebouwen) en in de bebouwde omgeving.

 • Specifieke doelstelling 5: Energiebesparing en opwekking duurzame energie in de bestaande bouw door middel van het integreren van duurzame energie of hernieuwbare energiebronnen.

Thematische doelstelling 8:
Bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit.

Investeringsprioriteit 8B:
Bevordering van de werkgelegenheid en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit.

 • Specifieke doelstelling 6: Koppelen van het aanwezige arbeidspotentieel aan de economische ontwikkelingen en behoeften.

Thematische doelstelling 9:
Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede.

Investeringsprioriteit 9B:
Bevordering van sociale insluiting en bestrijding van armoede door middel van steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde stedelijke en rurale gemeenschappen.

Specifieke doelstelling 7:
Het verbeteren van het stedelijk vestigings- en leefklimaat, door het leveren van voldoende, kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke werklocaties die aansluiten op de vraag naar ruimte voor bedrijvigheid, zowel gericht op onderzoek en ontwikkeling als op groei.

Budget OP EFRO West

EFRO-middelen Rijkscofinanciering
Noord 20,41% € 103.541.824,00 € 18.572.772,37
Oost 19,77% € 100.302.293,00 € 17.991.682,82
Zuid 22,40% € 113.627.057,00 € 20.381.806,91
West 37,42% € 189.847.055,00 € 34.053.737,91
totaal € 507.318.229,00 € 91.000.000,00

De verdeling van de EFRO-middelen binnen het budget is als volgt:

 • Prioritaire as 1 (59,3% van het budget): € 112.583.918
 • Prioritaire as 2 (19,2% van het budget): € 36.449.670
 • Prioritaire as 3 (6,1% van het budget): € 11.659.338
 • Prioritaire as 4 (11,4% van het budget): € 21.555.424
 • Technische bijstand (4% van het budget): € 7.593.681

OP EFRO West Procedure

Voor de actuele stand van zaken en openstelling verwijzen wij u naar Vincent Ketelaars.

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 22-06-2018