EFRO Oost-Nederland

Het Operationeel Programma (OP) EFRO Oost-Nederland 2014-2020 kent twee prioritaire assen: innovatie en koolstofarme economie. In het OP wordt gekozen voor twee thematische doelstellingen, twee investeringsprioriteiten en vier specifieke doelstellingen.

Het Operationeel Programma (OP) EFRO(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) Oost-Nederland 2014-2020 kent twee prioritaire assen:

  • Innovatie
  • Koolstofarme economie

In het OP wordt gekozen voor twee thematische doelstellingen, twee investeringsprioriteiten en vier specifieke doelstellingen. Een nadere uitwerking is weergegeven onder het kopje subsidiemogelijkheden & doelstellingen.

OP EFRO subsidiemogelijkheden & doelstellingen

Prioritaire as 1: Innovatie

Thematische doelstelling 1:
Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Investeringsprioriteit 1B:
Bevorderen van bedrijfsinvesteringen in O&I en het ontwikkelen van verbanden en synergieën tussen bedrijven, O&I-centra (Onderzoek, en Innovatie) en hoger onderwijs.

Specifieke doelstelling A:
Het stimuleren van (verdere) clustervorming en netwerken

Specifieke doelstelling B:
Het bevorderen van experimentele ontwikkeling van nieuwe producten, inclusief het ontwikkelen en testen van prototypes, binnen het MKB

Via specifieke doelstelling A worden bedrijven in het MKB, kennisinstellingen en overheidsorganisaties mogelijkheden geboden om (verder) met elkaar in contact te komen. Kennisinstellingen worden geholpen hun onderzoekslijnen beter af te stemmen op de behoeften van het MKB. Potentiële partners kunnen elkaar vinden door middel van netwerkbijeenkomsten, waarin zij elkaars toegevoegde waarde(n) ontdekken. Met andere woorden, deze specifieke doelstelling leidt tot gezamenlijke trajecten waarin het innovatiepotentieel, als ‘voorportaal’ van experimentele ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of toepassingen, centraal staat. Hiervoor wordt 10% van de financiële middelen in prioriteit 1 gereserveerd.

Open innovatie

Via specifieke doelstelling B worden primair MKB-bedrijven ondersteund bij experimentele ontwikkeling en het ontwikkelen en testen van prototypes, middels het principe van open innovatie. Het OP ondersteunt proeftuinen en living labs. Dit strekt tot en met proeftuinen en pilots voor (grootschalige) praktijktesten en demonstratie. Ook wordt het MKB vanuit het OP begeleid bij het opstellen van financieringsvoorstellen gericht op marktintroductie (businesscases). Voor dit onderdeel is 90% van het prioriteitsbudget gereserveerd.

Prioriteit as 2: Koolstofarme economie

Thematische doelstelling 4:
Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken

Investeringsprioriteit 4F:
Bevordering van onderzoek, innovatie en adoptie van CO2-arme technologieën

Specifieke doelstelling C:
Het stimuleren van (verdere) clustervorming en netwerken gericht op innovatie en toepassing van CO2-arme technologieën

Specifieke doelstelling D:
Het bevorderen van experimentele ontwikkeling van nieuwe producten en product-markt-combinaties van koolstofarme technologieën, inclusief het ontwikkelen en testen van prototypes, binnen het MKB

Triple Helix en Quadruple Helix

Via specifieke doelstelling C worden bedrijven in het MKB, kennisinstellingen en overheidsorganisaties mogelijkheden geboden om (verder) met elkaar in contact te komen. Naast deze clustervorming in de Triple Helix omvat deze specifieke doelstelling ook ‘clustervorming’ waarbij eindgebruikers / doelgroepen worden betrokken (de zogenaamde Quadruple Helix). In samenspel van relevante actoren, inclusief de eindgebruikers, kan worden gezocht naar nieuwe methodieken en randvoorwaarden en ervaring met processen worden opgedaan. Ontwikkeling van nieuwe netwerken, passend bij nieuwe benodigde concepten en processen om te komen tot meer toepassing van CO2-arme technologieën. Hiervoor is 23% van de prioriteitsmiddelen gereserveerd.

Specifieke doelstelling D richt zich op ondersteuning van primair MKB-bedrijven bij experimentele ontwikkeling en het ontwikkelen en testen van prototypes, tot en met proeftuinen en het opstellen van financieringsvoorstellen gericht op marktintroductie (business cases) in de sector EMT (energie- en milieutechnologie) en crossovers met betrekking tot koolstofarme technologieën. Daarnaast omvat deze specifieke doelstelling het komen tot nieuwe product-markt-combinaties omtrent koolstofarme technologieën. Samenwerkingen van MKB-bedrijven, zoals leveranciers van energiebesparende technologieën (zowel bestaand als innovatief), die komen tot passende pakketten van maatregelen. Hierbij wordt uitsluitend pre-concurrentieel, dus vóór de marktintroductie gesteund. Dit strekt tot en met proeftuinen en pilots voor (grootschalige) praktijktesten en demonstratie (slimme uitrol) en business cases. Hiervoor is 77% van de prioriteitsmiddelen gereserveerd.

Budget EFRO Oost

EFRO-middelen Rijkscofinanciering
Noord 20,41% € 103.541.824,00 € 18.572.772,37
Oost 19,77% € 100.302.293,00 € 17.991.682,82
Zuid 22,40% € 113.627.057,00 € 20.381.806,91
West 37,42% € 189.847.055,00 € 34.053.737,91
totaal € 507.318.229,00 € 91.000.000,00

De verdeling van de EFRO-middelen binnen het budget is als volgt:

Prioritaire as 1. Innovatie (66% van het budget):

  • Specifieke doelstelling A: € 6.619.951
  • Specifieke doelstelling B: € 59.579.563

Prioritaire as 2. Koolstofarme economie (30% van het budget):

  • Specifieke doelstelling C: € 6.920.858
  • Specifieke doelstelling D: € 23.169.830

Technische Bijstand (4% van het budget): € 4.012.091

Procedure EFRO Oost

Voor de actuele stand van zaken en openstelling verwijzen wij u naar Vincent Ketelaars.

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 22-06-2018