EaSI (Employment and Social Innovation)

Het doel van het Communautair programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EASI) is bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie met betrekking tot de bevordering van een hoog niveau van hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, het waarborgen van toereikende en behoorlijke sociale bescherming, de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en de verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Het subsidieprogramma bestaat uit drie pijlers:

 • Progress
 • EURES
 • Microfinanciering en sociaal ondernemerschap

Inhoud

Pijler 1: Progress

 • Hoogwaardige vergelijkbare analytische kennis ontwikkelen en verspreiden om ervoor te zorgen dat het werkgelegenheidsbeleid, het sociaal beleid en de wetgeving inzake arbeidsvoorwaarden van de Unie zijn gebaseerd op gedegen feiten en zijn afgestemd op de behoeften, uitdagingen en omstandigheden in de afzonderlijke lidstaten en de andere deelnemende landen
 • Doeltreffende en inclusieve informatie-uitwisseling, wederzijds leren en de dialoog bevorderen over het werkgelegenheidsbeleid, sociaal beleid en de wetgeving inzake arbeidsvoorwaarden van de Unie op Europees, nationaal en internationaal niveau om de lidstaten en de andere deelnemende landen te helpen bij de ontwikkeling van beleid en de uitvoering van de wetgeving van de Unie
 • Beleidsmakers voorzien van financiële ondersteuning om hervormingen van het sociaal en arbeidsmarktbeleid te toetsen, de capaciteit van de belangrijkste actoren voor het ontwikkelen en uitvoeren van sociale experimenten vergroten en de relevante kennis en deskundigheid toegankelijk maken
 • Europese en nationale organisaties voorzien van financiële ondersteuning om deze beter in staat te stellen om de uitvoering van het werkgelegenheidsbeleid, het sociaal beleid en de wetgeving inzake arbeidsvoorwaarden van de Unie te ontwikkelen, te stimuleren en te ondersteunen

Pijler 2: EURES

 • Ervoor zorgen dat vraag naar en aanbod van werk en alle gerelateerde informatie transparant zijn voor werkzoekenden en werkgevers; dit wordt bereikt door deze uit te wisselen en te verspreiden op transnationaal, interregionaal en grensoverschrijdend niveau door middel van standaard-interoperabiliteitsformulieren
 • Diensten voor de werving en plaatsing van werknemers ontwikkelen, door het tot elkaar brengen en de compensatie van aanbod van en vraag naar werk op Europees niveau; dit heeft betrekking op alle fasen van de bemiddeling, van de voorbereiding voor de werving tot steun na plaatsing, met als doel werkzoekenden te helpen zich succesvol te integreren op de arbeidsmarkt; deze diensten omvatten gerichte mobiliteitsregelingen om vacatures te vervullen waar de arbeidsmarkt tekortkomingen vertoont en/of om bepaalde groepen werknemers zoals jongeren te helpen

Pijler 3: Microfinanciering en sociaal ondernemerschap

 • De toegang tot en beschikbaarheid van microfinanciering verbeteren voor:
  • personen die hun baan verloren hebben of dreigen te verliezen of die moeilijk toegang krijgen tot of kunnen terugkeren op de arbeidsmarkt, alsook personen die met sociale uitsluiting worden bedreigd of kwetsbare personen die qua toegang tot de traditionele kredietmarkt in een nadelige positie verkeren en die hun eigen micro-onderneming wensen op te richten of uit te breiden
  • micro-ondernemingen, met name die waar de in punt a) bedoelde personen in dienst zijn
 • De institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers opbouwen
 • De ontwikkeling van sociale ondernemingen ondersteunen, met name door de toegang tot financiering te verbeteren

EASI budget

Het totale subsidiebudget bedraagt € 920 miljoen. Dit budget is als volgt onderverdeeld:

 • Pijler 1: 61%
 • Pijler 2: 18%
 • Pijler 3: 21%

De resterende 5% wordt aan de hand van de beleidsprioriteiten jaarlijks onder de pijlers verdeeld.

De steun kan in het algemeen niet meer bedragen dan:

 • voor de Progress-pijler: 80% van de subsidiabele kosten
 • voor de EURES-pijler: 95% van de subsidiabele kosten

Procedure

subsidieaanvragen kunnen na publicatie van een aanbesteding of een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij het DG Sociale Zaken, werkgelegenheid en inclusie dan wel het DG Justitie.

Oproepen zijn hier te vinden.

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 06-07-2016