New Energy Coalition

Van productie van fossiele brandstoffen naar opslag van duurzame energie

In de Noordzee staan vele olie- en gasplatforms voor de productie van fossiele brandstoffen. Wat als deze platforms, na hun levenscyclus gebruikt zouden worden als opslagfaciliteit voor windenergie of waterkracht? Het zou de energietransitie versnellen.

De ontmanteling van boorplatformen is een omvangrijk, kostbaar en langdurig project waar vaak meerdere landen bij betrokken zijn. Vanwege het enorme potentieel van offshore energie en de daarvoor opgezette infrastructuur, spelen de landen rond de Noordzee tevens een kritieke rol in het behalen van de 20/20/20-doelstellingen van de Europese Unie: 20% minder broeikasgassen, 20% hogere energie-efficiëntie en 20% duurzaam opgewekte energie.

Consortium Response

Om het proces van ‘green decommissioning’ in het Noordzee-gebied te bespoedigen, hebben negen partners uit Nederland, Noorwegen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zich verenigd in het Response consortium. Tot de partners behoren kennisinstellingen en universiteiten, private en publieke stakeholders uit onder meer Edinburgh, Stavanger, Goslar en Groningen met als lead partner Energy Valley, de clusterorganisatie waarin Noord-Nederlandse partijen samenwerken om duurzame energie-investeringen in de regio’s te stimuleren. Ingrid Klinge, programmacoördinator bij Energy Valley: “Response streeft naar een verschuiving in de bestaande energie-infrastructuur, weg van olie en gas en richting duurzame energie. Voor de periode 2017-2019 willen we daarvoor onder meer haalbaarheidsstudies doen naar de technische, sociaal-economische en juridische aspecten van het koppelen van windmolenparken aan boorplatformen. Ook moet er een structurele samenwerking tot stand gebracht worden tussen relevante publieke en private stakeholders. Er wordt vanuit veel perspectieven naar dit onderwerp gekeken door heel veel verschillende partijen: energiemaatschappijen, milieuorganisaties, en ook Europa heeft belang bij een duurzame oplossing voor het energievraagstuk.”

Impact van ERAC

Voor financiering van het project heeft Energy Valley, namens het consortium een aanvraag ingediend bij Interreg VB NSR (North Sea Region), een transnationaal subsidieprogramma dat zich richt op innovatieve en duurzame projecten van partijen uit de kustregio’s rond de Noordzee. ERAC ondersteunde het consortium bij de ontwikkeling van het project. Onze adviseurs werden ingeschakeld voor het opstellen van het projectdesign en de verdere uitwerking van het project. Daarvoor organiseerden zij in nauwe samenwerking met Energy Valley verschillende partnermeetings, structureerden ze de daaruit voortvloeiende ideeën en brachten ze de subsidieaanvraag in lijn met de criteria van het Interreg VB NSR programma. In november vindt besluitvorming plaats over de toekenning van de subsidie.