Economische en ecologische ontwikkeling in het Waddengebied

Vraag iemand naar zijn of haar eerste gedachten aan het Waddengebied: de meeste antwoorden die hierop worden gegeven, hebben te maken met het begrip ‘ongerepte natuur’. Dit begrip is voor de beleving zeer gewenst, maar dekt niet geheel de lading.

Om de unieke kenmerken van het Waddengebied te behouden voor de toekomst, is een actief beleid vanuit de overheid noodzakelijk. In 2006 richtte de Rijksoverheid het Waddenfonds op om, gedurende twintig jaar, een stevige impuls te geven aan de ecologische en economische ontwikkelingen in het gebied. Daartoe is een subsidiebedrag uitgetrokken van 800 miljoen euro.

Uiteenlopende projecten

In 2012 werd het fonds gedecentraliseerd en kregen de Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland gezamenlijk het beheer over het Waddenfonds. Sindsdien  zijn vele subsidieaanvragen ingediend voor projecten die bijdragen aan het realiseren van de doelen van het fonds. Deze projecten zijn zeer uiteenlopend van aard: de verbetering van fiets- en wandelpaden en toeristische voorzieningen in het Lauwersmeergebied, een praktijkonderzoek naar de geschiktheid van garnalendoppen als gewasbeschermer, de ontwikkeling van educatief materiaal om de broedomstandigheden van Waddenvogels te verbeteren. Alle toegekende aanvragen vallen binnen de door het fonds geformuleerde thema’s natuur, water, werelderfgoed/cultuurhistorie, recreatie en toerisme, energie, havenontwikkeling, visserij en de agrarische sector.

Uitvoeringsprogramma

ERAC is door de Waddenprovincies gevraagd om hen te begeleiden bij de doorstart in 2012. Dick Hamhuis, waarnemend directeur van het Waddenfonds: “Wij wisten waar we heen wilden, ERAC heeft geholpen met het vertalen van strategische keuzes naar operationele documenten, instrumenten en procedures. Ze hebben ons onder meer ondersteund bij het opzetten van het pioniersprogramma en input gegeven voor de Subsidieverordening en voor Openstellingsbesluiten. Ook helpt onze vaste adviseur met het concretiseren van het vierjaarlijkse uitvoeringsprogramma in Jaarprogramma’s. Hij adviseert ons rechtstreeks en dat bevalt erg goed.” In het jaarprogramma is uitgewerkt aan welke activiteiten en projecttypen het fonds wil bijdragen om de gewenste ontwikkelingen tot stand  te brengen.

De impact van ERAC

Met onze kennis van stimuleringsprogramma’s hebben wij het Waddenfondsbureau meer instrumenten in handen gegeven om daadwerkelijk te programmeren. Daarnaast is het voor potentiële subsidieaanvragers beter in te schatten in hoeverre hun initiatief kansrijk is binnen het Waddenfonds. Beide aspecten zorgen ervoor dat de kwaliteit van de projecten verder toeneemt en het Waddenfonds een steeds grotere bijdrage levert aan de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied.