Zuid-Holland lead partner project CLINSH

gepubliceerd

De provincie is 'lead partner' voor het binnenvaartproject CLean INland SHipping (CLINSH). De subsidieaanvraag bij het Europese LIFE fonds is gehonoreerd. Het project gaat van start op 1 september 2016 met een looptijd van 4 jaar. Doel van het project is om samen met partners te werken aan een schonere binnenvaart.

Schadelijke uitstoot verminderen

Ten opzichte van andere vervoersmodaliteiten is de binnenvaartsector achtergebleven bij het reduceren van uitstoot en de ontwikkeling van schone technologie. Dit komt mede doordat schepen en motoren lang mee gaan. Voor investeringen in nieuw materiaal of aanpassingen ontbreekt vaak financiële draagkracht. CLINSH benadert zowel de milieutechnische als sociaal-economische aspecten van de binnenvaart. Om de uitstoot van NOx (stikstofoxide) te verminderen worden alternatieve brandstoffen gebruikt of na-geschakelde technieken om uitlaatgassen te reinigen toegepast, zoals selectieve katalytische reductie via een SCR-katalysator.

CLINSH consortium

Op uitnodiging van de Directeur Generaal Environment van de Europese Commissie is een consortium gevormd met partijen uit Nederland, België, Duitsland en Engeland. Partners zijn onder andere havens, universiteiten en brancheorganisaties. De partners werken samen en dragen financieel bij aan maatregelen ter stimulering van een schonere binnenvaart. Voor de financiering van deze transitie in de binnenvaartsector is Europese samenwerking en inzet van middelen uit Europa noodzakelijk. De binnenvaartsector is immers een sector die het nationale domein overstijgt.

Het CLINSH consortium wil door toepassing van dit soort methoden in de praktijk demonstreren dat schadelijke uitstoot kan worden teruggedrongen. Het effect wordt vervolgens continu gemonitord op 30 schepen. De data kunnen input zijn voor beleid van lokale, regionale, nationale en internationale overheden en instanties. Daarnaast brengt CLINSH de business case van de verschillende maatregelen voor schippers in kaart, om zo de vloot te stimuleren tot verdere verduurzaming.

Zuid-Holland lead partner project CLINSH

Slimmer, schoner, sterker vervoer over water

Op 22 juni 2016 heeft de provincie de bestuurlijke bijeenkomst ‘Goederenvervoer over Water in een stroomversnelling’ georganiseerd. Samen met zo’n 30 partners en partijen (vervoerders, verladers en ondernemers) is het gesprek gevoerd over de mogelijkheden en kansen voor een slimmere logistiek, een schonere binnenvaart en een sterkere economie. Tijdens de bijeenkomst bleek dat men op verschillende niveaus - Europees, landelijk, regionaal en lokaal - op zoek is naar vernieuwing en versterking van goederenvervoer over water. Ook zijn al initiatieven ontplooid. Samen met de partners wil gedeputeerde Janssen lopende projecten in het kader van goederenvervoer over water met elkaar verbinden en in een stroomversnelling brengen, plus nieuwe projecten starten. CLINSH is 1 van de concrete stappen hierin.

5,1 miljoen voor CLINSH LIFE-aanvraag impact op Europese luchtkwaliteit. Trots op onze bijdrage bij het ontwikkelen van het project!