MFK 2021-2027 update: Connecting Europe Facility (CEF) 2021-2027 en daarna…

gepubliceerd

Na de Europese begrotingsvoorstellen van 2 mei jl. (het MFK 2021-2027) heeft de Europese Commissie de afgelopen maand de wetgevingsvoorstellen voor uitvoeringsprogramma’s gepresenteerd. Deze verordeningen beschrijven per Europees programma de beleidsmatige keuzes en inhoudelijke uitgangspunten. Ook geven de voorstellen kaders voor de uitvoering van de Europese programma’s. Onze adviseurs bestuderen de verordeningen en delen hun bevindingen. Vandaag besteden we aandacht aan Connecting Europe Facility (CEF), gepubliceerd op 6 juni.

Onze opinie

Voor de periode na 2020 reserveert de Commissie ruim 42 miljard euro voor het CEF-programma. Dit is een stijging van bijna 50%. Het CEF-programma verschaft financiële ondersteuning aan grootschalige projecten op het gebied van infrastructuur en transport (CEF Transport), energietransitie (CEF Energy) en digitale infrastructuur (CEF Digital).
In dit bericht zoomen we extra in op CEF Transport. Van de beschikbare 42 miljard euro gaat namelijk het overgrote deel hier naar toe. Ook vanuit andere instrumenten wordt het thema transport ondersteund, denk aan EFRO, Horizon Europe, LIFE en InvestEU.

De focus binnen CEF Transport ligt op het completeren van negen Core Netwok Corridors in 2030 en het Comprehensive Network in 2050. Het Core Network bestaat uit grote routes die de hele EU doorkruisen en verbinden. Het Comprehensive Network bestaat uit de kleinere vertakkingen die de regio’s betrekken bij het Core Network.

60% van het budget in het CEF-programma levert straks een bijdrage aan de Europese klimaatdoelstellingen. Dit tekent de sterke focus op verduurzaming van de transport- en mobiliteitssector. De kans dat stedelijke infrastructuurprojecten en OV-doelstellingen in aanmerking komen voor een CEF-bijdrage wordt daardoor groter.

Het verdere gebruik van Blending Calls en samenwerking met InvestEU lokken grotere inzet van private financiering uit. Dat creëert meer massa voor de ambitieuze CEF-doelstellingen. Onze ervaring met projectontwikkeling en business cases is dat het oogpunt van een financier vaak een katalysator is en ‘tuchtigend’ werkt.  Wij voorzien daarom een hoger kwaliteitsniveau van projecten.

Tot slot is de nadruk op het militair gebruik van de Europese transportnetwerken opvallend. Dit zal nog tot discussie met de lidstaten leiden.

Grootste veranderingen CEF Transport

 • De nieuwe verordening koppelt de ambities van het Core Network en het Comprehensive Network aan decarbonisatie, digitalisering en stedelijke investeringen. De Europese Commissie moedigt synergy aan met zoveel mogelijk andere EU-programma’s (zoals EFRO, InvestEU en ESF+).
 • Er worden middelen beschikbaar gesteld om infrastructuur aan te passen aan klimaatverandering (‘climate proofing’ of klimaatadaptatie) en aan mogelijke wensen vanuit militair oogpunt. CEF moedigt samenwerkingen aan tussen defensie- en transportbeleid op de vastgestelde TEN-T corridors.
 • CEF stimuleert bijdragen aan klimaatdoelstellingen doorcrossovers van transport, energie en digitale sector te ondersteunen. Voor een sector-overschrijdend project geldt de hoogste cofinancieringsratio van de betrokken sectoren voor het hele project.
 • De eerste tests met Blending Calls (combinatie tussen subsidie en financiering vanuit banken) in de vorige programmaperiode zijn goed bevallen. Om deze reden worden de komende programmaperiode meerdere Blending Calls opengesteld.
 • Horizon Europe en InvestEU worden specifiek genoemd als programma’s waar CEF-applicanten een koppeling mee kunnen zoeken.
  • InvestEU als financieringsbron bij Blending Calls om marktfalen te adresseren.
  • Horizon Europe als een manier om grootschalige uitrol van logistieke innovaties te faciliteren. Projecten vanuit Horizon Europe met een hoge mate van marktgereedheid worden hierbij aangeraden.

In het kort: CEF Energy en CEF Digital

 • Op energiegebied draagt de nieuwe verordening bij aan de verwezenlijking van een energie-unie en een verdere energietransitie. Een nieuwe begrotingslijn stimuleert bovendien de samenwerking tussen de lidstaten op het vlak van hernieuwbare elektriciteit. Op deze manier wordt de strategische opname van marktklare technologie bevordert.
 • Steun gaat ook uit naar ultramoderne digitale infrastructuur als basis voor een goed functionerende digitale markt. De vraag naar netwerken en infrastructuur met hoge capaciteit voor elektronische communicatie blijft stijgen en daarom gaat in de nieuwe CEF meer aandacht naar infrastructuur voor digitale connectiviteit.

Wilt u op de hoogte blijven of meepraten? Neem contact op met Luc van Raaij, lucvanraaij@erac.nl, 06 - 51 161 170.

Meer informatie:
Europese Commissie proposal CEF