Klimaatconferentie Noord-Brabant

gepubliceerd

Op 4 april zijn zo’n 150 nieuwe of herkozen raadsleden uit Noord-Brabant geïnformeerd over concrete handvatten voor het lokale klimaat- en energiebeleid in de komende bestuursperiode 2018-2022. Dit gebeurde tijdens de Klimaatconferentie Noord-Brabant, georganiseerd door de Brabantse Energie Alliantie, een samenwerking van 16 partijen waaronder de provincie Noord-Brabant, de Brabantse waterschappen en de gemeenten Den Bosch, Eindhoven, Breda Helmond en Tilburg. Deltacommissaris Wim Kuijken schoof aan bij een gesprek onder leiding van Ed Nijpels waarbij werd ingegaan op het belang van klimaatmitigatie én van klimaatadaptatie.

Beeld: ©Beeldveld / Wilfried Scholtes

De conferentie startte met een opening door Paul de Beer, wethouder in de gemeente Breda en tevens lid van de stuurgroep Ruimtelijke adaptatie. Zijn oproep was dat de tijd nu rijp is om allemaal de schouders eronder te gaan zetten om de doelstellingen van het energiebeleid te gaan halen. “Je maakt het acceptabel voor mensen door ze te raken”, aldus De Beer. Ook vroeg hij aandacht voor een manifest dat op 4 juni tijdens een Klimaattop Zuid zal worden ondertekend door lokale bestuurders uit de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. In dit Manifest Klimaatstroom Zuid staan 10 ambities op het gebied van energie, circulaire economie, klimaatadaptatie en commitment om samen te werken.

Vervolgens vond een gesprek plaats onder leiding van gespreksleider Ed Nijpels. Hierin werd gesproken over thema’s die relevant zijn voor de komende Klimaatagenda voor alle Brabantse gemeenten. Thema’s als samenwerken aan een regionale energievisie (Willem Jaspers, consultant), de urgentie van klimaatneutraal bouwen (Marjan Minnesma, Urgenda), landbouw in het nieuwe Klimaatakkoord (Pieter van Geel) en klimaatadaptatie (Wim Kuijken). De deltacommissaris ging in op het belang van de drie opgaven van het Deltaprogramma, zoomde daarbij in op het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie en de opgave om ons land klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. “We krijgen sowieso te maken met meer extremen in het weer, met meer piekbuien en meer periodes met hitte. We moeten ons daarop gaan aanpassen. De stresstest gaat ons helpen om de kwetsbaarheden in de steden in beeld te brengen”. Op de vraag waarom het Deltaprogramma zo’n succes is, gaf hij aan dat dit komt door het werken vanuit het gedeeld eigenaarschap en door de Deltawet. Hierin is opgenomen dat er jaarlijks een deltaprogramma komt dat de voortgang rapporteert, er een Deltafonds is met zo’n € 1 miljard per jaar en er een deltacommissaris is die boven de partijen staat en dit proces regisseert. Tot slot gaf hij aan dat naast het belang van het werken aan klimaatadaptatie in het Deltaprogramma klimaatmitigatie net zo belangrijk is. “Het is twee kanten aan eenzelfde medaille. Die twee graden van Parijs moeten we echt  gaan halen, om ervoor te zorgen dat we de zeespiegelstijging in de hand willen houden. Het gaat over de leefbaarheid van ons land".

Hart van Brabant werkt aan Regionale Energiestrategie

In het Nationaal Energieakkoord staat het zwart op wit: Nederland moet in 2050 volledig energieneutraal zijn. Voor deze opgave werkt het Rijk samen met onder meer waterschappen, provincies en gemeenten. Vijf pilotregio’s hebben zich opgeworpen om een Regionale Energiestrategie uit te werken. Deze strategieën dienen als katalysator voor de landelijke energietransitie.

Een van de vijf pilotregio’s is Hart van Brabant, het samenwerkingsverband van de negen gemeenten in Midden-Brabant. Deze regio toont zich al jaren zeer actief op het gebied van milieu. Klik hier voor meer informatie over dit project.