EC investeert €30 miljard in nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en baanbrekende innovatie

gepubliceerd

Vandaag, 27 oktober 2017 heeft de Europese Commissie aangekondigd hoe zij € 30 miljard van het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, in de periode 2018-2020 zal besteden. Het werkprogramma voorziet deze periode in grotere budgetten voor minder thema’s en ondersteunt de politieke prioriteiten van de Commissie zoals een koolstofarme en klimaatbestendige toekomst, circulaire economie, digitalisering en omvorming van de Europese industrie en dienstensector, veiligheidsunie en migratie.

Horizon 2020, het financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie, heeft een budget van 77 miljard EUR. Het ondersteunt wetenschappelijke excellentie in Europa en heeft bijgedragen tot opmerkelijke wetenschappelijke doorbraken zoals de ontdekking van exoplaneten en gravitatiegolven. De komende drie jaar wil de Commissie met de financiering van onderzoek meer effect sorteren door de aandacht te focussen op een kleiner aantal kritieke onderwerpen zoals migratie, veiligheid, klimaat, schone energie en digitale economie. Horizon 2020 zal ook meer de nadruk leggen op het stimuleren van baanbrekende en marktcreërende innovatie.

Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie: "Artificiële intelligentie, genetica, blockchain: wetenschap is van essentieel belang voor de meest veelbelovende baanbrekende innovaties. Europa is een wereldleider op het gebied van wetenschap en technologie en zal een belangrijke rol spelen bij de bevordering van innovatie. De Commissie stelt alles in het werk om onder meer samen met de vandaag operationeel geworden Europese Innovatieraad de talrijke innoverende ondernemers in Europa een springplank te bieden zodat zij kunnen uitgroeien tot wereldwijd toonaangevende ondernemingen."

Ondersteuning van baanbrekende en markt creërende innovatie 

Het werkprogramma voor 2018-2020 voorziet in grotere budgetten voor minder thema's en ondersteunt de politieke prioriteiten van de Commissie:

  • Een koolstofarme en klimaatbestendige toekomst: 3,3 miljard EUR
  • Circulaire economie: 1 miljard EUR
  • Digitalisering en omvorming van de Europese industrie en dienstensector: 1,7 miljard EUR
  • Veiligheidsunie: 1 miljard EUR
  • Migratie: 200 miljoen EUR

2,2 miljard EUR zal worden bestemd voor projecten op het vlak van schone energie op vier onderling samenhangende gebieden: hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiënte gebouwen, elektromobiliteit en opslagoplossingen, waaronder 200 miljoen EUR ter ondersteuning van de ontwikkeling en productie in Europa van de volgende generatie elektrische batterijen.

Een impuls voor grensverleggend onderzoek

Ook zal Horizon 2020 "door nieuwsgierigheid ingegeven onderzoek" (vaak "blue sky science" of grensverleggend onderzoek genoemd) blijven financieren. Het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Onderzoeksraad voor 2018, dat in augustus werd goedgekeurd, voorziet in bijna 1,86 miljard EUR steun voor toponderzoekers. Voor de Marie Skłodowska-Curie-acties, die fellowships financieren voor onderzoekers in alle stadia van hun loopbaan, worden de middelen opgetrokken met in totaal 2,9 miljard EUR over een periode van drie jaar.

Verdere vereenvoudiging van de regels voor deelname

Nieuw is ook het pilootproject forfaitaire financiering, een nieuwe en eenvoudigere manier om deelnemers financiële ondersteuning te bieden. Daarbij zal de focus van ex-antecontroles worden verschoven van financiële controles naar de wetenschappelijk-technische inhoud van de projecten.

Achtergrond

Horizon 2020 is het grootste kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie ooit, met een budget van 77 miljard euro gespreid over zeven jaar (2014-2020). Hoewel de meeste onderzoeks- en innovatieactiviteiten nog moeten worden opgestart of lopende zijn, worden met het programma nu al resultaten bereikt.

Sinds oktober 2017 heeft Horizon 2020 in totaal meer dan 15 000 subsidies gefinancierd ten belope van 26,65 miljard EUR, waarvan 3,79 miljard EUR is gebruikt voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). Daarnaast heeft het programma ondernemingen, in het bijzonder kmo's, in het kader van de EU-financieringsregeling voor innovatie (InnovFin - innovator scheme) toegang verstrekt tot risicokapitaal ten belope van ruim 17 miljoen EUR. Bovendien hebben 3 143 ERC-hoofdonderzoekers van gastorganisaties en 10 176 fellows die onderzoek verrichten in het kader van de Marie Skłodowska-Curie-acties subsidies ontvangen ten belope van respectievelijk bijna 4,87 miljard EUR en 2,89 miljard EUR. Tegelijk met de goedkeuring van het werkprogramma voor 2018-2020 van Horizon 2020 is ook het werkprogramma voor 2018 van Euratom goedgekeurd. Dat voorziet in de investering van 32 miljoen EUR in het beheer en de lozing van radioactieve afvalstoffen. Volgens het programma zal ook een routekaart worden ontwikkeld voor onderzoek naar de veilige ontmanteling van kerncentrales zodat de kosten en milieueffecten worden verminderd.

Bron: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4122_nl.htm

Uw ideeën gefinancierd met Europese middelen?

Wij beschikken over meer dan 25 jaar ervaring in het transformeren van baanbrekende ideeën in succesvolle projecten gefinancierd met Europese middelen. Op onze website leest u over verschillende showcases variërend van gepersonaliseerde medicijnen, smart city, precisielandbouw, blockchain, smart industry en vele andere thema’s. Wij praten graag met u door over uw ideeën.