Cohesiebeleid aan het werk: belangrijkste resultaten van EU-investeringen in 2007-2013

gepubliceerd

1 miljoen nieuwe banen, wat neerkomt op een derde van de totale nettobanengroei in de hele EU gedurende deze periode, en 2,74 EUR extra bbp per euro die in het cohesiebeleid werd geïnvesteerd, wat overeenstemt met een geschat rendement van 1 biljoen EUR extra bbp tegen 2023: dit zijn de belangrijkste resultaten van de evaluatie van 2007-2013.

De Europese Commissie heeft de bevindingen bekendgemaakt van een onafhankelijke evaluatie van de EU-investeringen die in de periode van 2007 tot en met 2013 plaatsvonden, met een specifiek verslag voor elke lidstaat.

1 miljoen nieuwe banen, wat neerkomt op een derde van de totale nettobanengroei in de hele EU gedurende deze periode, en 2,74 EUR extra bbp per euro die in het cohesiebeleid werd geïnvesteerd, wat overeenstemt met een geschat rendement van 1 biljoen EUR extra bbp tegen 2023: dit zijn de belangrijkste resultaten van de evaluatie van 2007-2013.

Dit beleid kwam de economieën van alle lidstaten van de EU ten goede en zorgde voor steun in tijden van economische tegenspoed. Er werd geïnvesteerd in bijna 400 000 kmo's en nieuwe ondernemingen. Daarmee vormt het cohesiebeleid een van de pijlers van de EU-agenda voor groei en werkgelegenheid.

Naast andere sprekende voorbeelden uit de lidstaten heeft het beleid bijgedragen tot:

  • meer dan 100 000 nieuwe banen in Duitsland,
  • steun voor 21 000 nieuwe ondernemingen in Zweden,
  • steun voor ongeveer 3 900 onderzoeksprojecten in Hongarije, en
  • de modernisering van 630 km wegen, voornamelijk in het kader van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-V), in Letland.

De evaluatie over 2007-2013 liet ook zien op welke gebieden het beleid nog kan worden verbeterd:

Resultaatgerichtheid en prestaties
Uit de evaluatie blijkt dat verbetering mogelijk is met betrekking tot de streefdoelen en de resultaatgerichtheid. De hervorming voor 2014-2020 speelt hierop in door specifieke doelstellingen voor elk programma te formuleren – bijvoorbeeld nieuwe banen of verminderde CO2-emissies – en door de klemtoon te leggen op een aantal thema's met een groot groeipotentieel. Meer aandacht voor de prestaties dankzij vereenvoudiging en meer synergie met andere EU-fondsen staat centraal in de reflectie over het kader na 2020.

Gebruik van financieringsinstrumenten
Het gebruik van de fondsen via financieringsinstrumenten is gestegen van 1 miljard EUR in 2000-2006 tot 11,5 miljard EUR in 2007-2013. Deze instrumenten waren essentieel om kmo's financiering te bieden gedurende de kredietschaarste van de financiële crisis.

Uit de evaluatie is gebleken dat de wettelijke bepalingen niet voldoende gedetailleerd waren, wat in combinatie met het gebrek aan ervaring van vele uitvoerende instanties geleid heeft tot een vertraagde uitvoering. Een van de uitdagingen voor de cohesiebeleidsprogramma's in de huidige en toekomstige programmeringsperioden bestaat erin deze instrumenten niet alleen voor steun aan ondernemingen in te zetten en de regels voor de instrumenten te stroomlijnen.

Duurzame stadsontwikkeling
Bijna 29 miljard EUR, goed voor 11 % van de middelen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) in 2007-2013, werd besteed aan stadsontwikkelings- en sociale-infrastructuurprojecten. Uit de evaluatie is gebleken dat de impact van EU-investeringen op dit gebied groter had kunnen zijn door de ontwikkeling van geïntegreerde strategieën voor stadsvernieuwings- en sociale projecten en door meer betrokkenheid van de lokale belanghebbenden en de begunstigden van de fondsen.

Tegen de achtergrond van nieuwe stedelijke uitdagingen zoals de integratie van migranten tracht de Commissie bij de uitvoering van de programma's voor 2014-2020 de stedelijke belanghebbenden - lokale autoriteiten, ngo's en partners uit het bedrijfsleven - nog meer te betrekken bij het opstellen van stedelijk EU-beleid, door middel van partnerschappen in het kader van de Stedelijke Agenda voor de EU of door rechtstreekse dialoog met burgemeesters. 

Bron: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3323_nl.htm